27 June 2011

RESIT

Menurut Seksyen 140, Akta Perlindungan Pengguna 1999, seseorang yang membekalkan atau menawarkan apa-apa barang atau perkhidmatan hendaklah memberikan resit kepada pengguna bagi apa-apa pembelian barang atau perkhidmatan.

Pengguna hendaklah dibekal suatu resit bagi apa-apa pembelian barang atau perkhidmatan jika diminta oleh pengguna. Sesuatu resit yang dikeluarkan dibawah seksyen ini hendaklah mengandungi butir-butir yang berikut :

a) nama perdagangan dan alamat pembekal ;
b) tarikh pembelian ;
c) amaun yang telah dibayar bagi setiap barang yang dibeli;
d) jumlah amaun yang telah dibayar termasuk suatu penyata berasingan bagi apa-apa amaun yang telah dibayar sebagai cukai;
e) jika terpakai, buatan dan nombor model barang itu; dan
f) apa-apa butir lain yang boleh ditetapkan dalam peraturan-peraturan.

Mana-mana orang yang melanggar seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan. Pengguna adalah orang yang membeli barang atau menggunakan perkhidmatan yang ada di pasaran. Jika pengguna tersebut hendak menukar barang tersebut, disebabkan oleh kecacatan, apakah bukti pembelian yang boleh ditunjukkan jika tiada resit?

Resit bukan sahaja penting dalam pembelian barangan, tetapi juga dalam semua transaksi dan perkhidmatan. Resit adalah bukti yang kukuh jika pengguna hendak membuat aduan dan membolehkan menuntut balik barang-barang atau ganti rugi. Jadilah pengguna yang bijak dan mengetahui hak-hak dan tanggungjawab sebagai pengguna. Minta resit walaupun yang membekalkan perkhidmatan atau barang adalah barang sendiri.

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.